Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky portálu www.hs1.cz (dále jen „Portál“) vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti HYDRAULIKSERVIS I s.r.o., IČO: 25374958, se sídlem Za pilou 114, 783 14 Bohuňovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16569 (dále jen „HYDRAULIKSERVIS“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.hs1.cz (dále jen „VOP“).


I. Úvodní ustanovení

1.1. Portál slouží výhradně k nákupu zboží podnikatelům, tj. podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám (dále jen „Zákazník“) s tím, že HYDRAULIKSERVIS výslovně stanoví, že nákup fyzickou osobou spotřebitele není na Portálu možný, přičemž kupujícímu – spotřebiteli nebude nákup zboží na Portálu umožněn.

1.2. Tyto VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na nákup zboží a/nebo využití služeb HYDRAULIKSERVIS uzavírané mezi HYDRAULIKSERVIS a Zákazníkem (dále jen „Smlouva“), který si prostřednictvím Portálu kupuje anebo hodlá zakoupit zboží nabízené na Portálu a nevztahují se na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od HYDRAULIKSERVIS je fyzickou osobou spotřebitelem, jež nejedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnost.

1.3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a vztahy z nich vplývající se řídí právním řádem České republiky s tím, že k veškerým vzniklým sporům je příslušný obecný soud HYDRAULIKSERVIS. Smlouva je po uzavření archivována v elektronické podobě a není Zákazníkovi přístupná s tím, že odesláním objednávky, kde Zákazník vyslovil souhlas s těmito VOP, se považuje za poskytnutí Smlouvy a VOP Zákazníkovi.

1.4. HYDRAULIKSERVIS může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Zákazník je o změně VOP informován okamžikem zveřejnění upravených a/nebo změněných a/nebo nových všeobecných obchodních podmínek HYDRAULIKSERVIS na Portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

1.5. Znění platných VOP je zákazníkovi i třetím osobám dostupné prostřednictvím odkazu „Obchodní podmínky“ na Portálu.

1.6. Práva a povinnosti stran neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a dalšími souvisejícími předpisy právního řádu České republiky.


II. Uzavření smlouvy mezi HYDRAULIKSERVIS a zákazníkem

2.1. HYDRAULIKSERVIS na Portálu propaguje zboží, a to včetně ceny nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) i s aktuálně platnou sazbou DPH.

2.2. Propagované zboží na Portálu není nabídkou HYDRAULIKSERVIS ve smyslu § 1732 Občanského zákoníku a HYDRAULIKSERVIS není povinen Smlouvu se Zákazníkem uzavřít.

2.3. Možnost uzavření Smlouvy na zboží za podmínek a cenu uvedených na Portálu zůstává v platnosti po dobu zobrazenou na Portálu a za předpokladu naplnění uvedených podmínek s tím, že nenaplní-li se jakákoli z uvedených podmínek nebo není zboží již dostupné platí bez dalšího pravidla stanovená těmito VOP a HYDRAULIKSERVIS je oprávněn Smlouvu se Zákazníkem neuzavřít a přistoupit ke zrušení objednávky.

2.4. Zákazník v souvislosti s vyřizováním objednávky a uzavíráním Smlouvy výslovně souhlasí s užitím prostředků komunikace na dálku s tím, že jakékoli jeho náklady (náklady na internetové připojení, použití zařízení, náklady na telefonní hovory aj.) vynaložené v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku jdou k tíži Zákazníka.

2.5. Smlouva se Zákazníkem je uzavřena až v okamžiku, kdy dojde elektronickou poštou od HYDRAULIKSERVIS Zákazníkovi na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce potvrzení jeho objednávky. HYDRAULIKSERVIS je oprávněn potvrdit objednávku Zákazníka až do sedmi pracovních dnů od jejího odeslání Zákazníkem s tím, že nepotvrdí-li objednávku do této doby, považuje se objednávka za odmítnutou a Zákazník není oprávněn jakkoli vymáhat plnění z ní vyplývající ani jakoukoliv újmu v této souvislosti vzniklou.

2.6. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči HYDRAULIKSERVIS, a proto prohlašuje následující:

a) je podnikatelem, tj. fyzickou podnikající osobou anebo osobou vykonávající samostatný výkon povolání, anebo právnickou osobou, která byla založena a existuje za účelem dosahování zisku,

b) se před zahájením užívání Portálu a odesláním objednávky důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a bez výhrad s nimi souhlasí,

c) veškeré údaje, které poskytuje HYDRAULIKSERVIS, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží,

e) zboží na Portálu nekupuje jako spotřebitel.

2.7. Pro uzavření Smlouvy se Zákazník registruje na Portálu či nakoupí zrychleně bez registrace, zvolí Zákazníkem požadovaný typ a množství zboží, uvede adresu, na kterou mu bude zboží doručováno a způsob platby zboží, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“).

2.8. Postup vedoucí k učinění objednávky probíhá tak, že Zákazník vkládá jednotlivé zboží do košíku stisknutím tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU“, přičemž následně v aktivním odkazu košíku potvrdí výběr zboží a jeho množství kliknutím na tlačítko „POKRAČOVAT DO POKLADNY a v dalších krocích vybere způsob přepravy a platby a stisknutím tlačítka „OBJEDNAT“ a odškrtnutím kolonky „souhlasím s Obchodními podmínkami“ dojde k závaznému odeslání a učinění Objednávky.

2.9. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné a Zákazník je jimi zavázán.

2.10. HYDRAULIKSERVIS je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky) a rozhodne-li se využít tohoto oprávnění a ze strany Zákazníka nedojde k potvrzení objednávky ani do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy byl o potvrzení požádán, považuje se Objednávka za nepřijatou.

2.11. Ke splnění povinností HYDRAULIKSERVIS dle Smlouvy dochází dodáním zboží na místo určené ve Smlouvě.

2.12. Zákazník bere na vědomí, že HYDRAULIKSERVIS není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití Portálu.

2.13. Veškeré podmínky vzájemného plnění HYDRAULIKSERVIS a Zákazníka jsou uvedeny ve Smlouvě a v těchto VOP, které jsou vyhotovené v souladu s ustanovením § 1751 Občanského zákoníku, není-li výslovně stanoveno jinak.


III. Závaznost objednávky, její zrušení a odmítnutí

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu, její změna či zrušení je možná pouze pokud se HYDRAULIKSERVIS spojí se Zákazníkem s tím, že objednané zboží již není na skladě. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a HYDRAULIKSERVIS dostupnost Zboží negarantuje.

3.2. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně HYDRAULIKSERVIS vyřídit, bude o tom Zákazník informován telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

3.3. HYDRAULIKSERVIS je oprávněn Objednávku bez odůvodnění Zákazníkovi odmítnout.


IV. Zákaznický účet a bezpečnost

4.1. Během registrace na Portálu je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu HYDRAULIKSERVIS informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Portálu, je HYDRAULIKSERVIS oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. HYDRAULIKSERVIS neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

4.3. Zákazník si je vědom, že Zákazníkovi nevzniká trvalé právo přístupu k zákaznickému účtu a HYDRAULIKSERVIS jej může kdykoli omezit nebo zrušit, stejně tak, jako může kdykoli omezit nebo přerušit provoz Portálu.

4.4. Zákazník souhlasí, že HYDRAULIKSERVIS nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod Portálu. HYDRAULIKSERVIS nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem na Portálu a stejně tak nenese ani odpovědnost za újmy vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.


V. Povinnosti HYDRAULIKSERVIS a zákazníka

5.1 HYDRAULIKSERVIS je povinen po uzavření Smlouvy dodat Zákazníkovi Zboží na místo určení v Objednávce.

5.2. Zákazník je povinen zaplatit HYDRAULIKSERVIS kupní cenu a cenu přepravy způsobem uvedeným ve Smlouvě. V případě prodlení Zákazníka se zaplacením kupní ceny je HYDRAULIKSERVIS oprávněn vyžádat si přístup ke zboží a zajistit odvoz zboží nebo odvést zboží, které je ve vlastnictví HYDRAULIKSERVIS na náklady Zákazníka.

5.3. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o věch skutečnostech týkajících se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a informací poskytnutých HYDRAULIKSERVIS před třetími osobami, a to i v případě ukončení vztahu mezi stranami.


VI. Úhrada zboží, platební podmínky a dodání zboží

6.1. Cenu zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících způsobů:

A. platbou předem na základě HYDRAULIKSERVIS vystavené zálohové faktury;

B. bezhotovostní platbou prostřednictvím zabezpečené internetové služby PayPal;

C. fakturou po dodání zboží s tím, že tato možnost je umožněna pouze schváleným Zákazníkům na základě určení HYDRAULIKSERVIS a na zvolení této platební metody nevzniká Zákazníkovi právo.

6.2. Při zaplacení ceny zboží před potvrzením Objednávky není HYDRAULIKSERVIS povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

6.3. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny dle Objednávky je HYDRAULIKSERVIS oprávněn účtovat Zákazníkovi smluvní úrok z prodlení ve výši 0.05 % z neuhrazené části kupní ceny, a to za každý i započatý dne prodlení s úhradou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok HYDRAULIKSERVIS k náhradě škody v její plné výši.

6.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za dodání zboží na místo určené v Objednávce. Náklady na dodání zboží hradí Zákazník a výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v Objednávce bude Zákazníkovi sdělena společně s potvrzením Objednávky a bude připočtena k ceně Objednávky, nebude-li dohodnuto jinak.

6.5. Zákazník není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za HYDRAULIKSERVIS proti nesplatné pohledávce HYDRAULIKSERVIS za Zákazníkem a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu HYDRAULIKSERVIS.

6.6. Dodání zboží dle Smlouvy je možné jedním z následujících způsobů:

A. Zboží je možné vyzvednout osobně v sídle HYDRAULIKSERVIS a to po předchozím potvrzení HYDRAULIKSERVIS k možnosti odběru zboží;

B. zboží je možné dodat Zákazníkovi na jeho náklady prostřednictvím dopravce, a to spedičních firem PPL a DPD, přičemž ke splnění povinností HYDRAULIKSERVIS vyplývajících ze Smlouvy dojde předáním zboží prvnímu dopravci; o předání Zboží dopravci vyrozumí HYDRAULIKSERVIS vhodným způsobem Zákazníka.

6.7. Termín dodání a převzetí se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Lhůta k plnění se prodlužuje též o dobu prodlení druhé smluvní strany.

6.8. HYDRAULIKSERVIS vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Zboží daňový doklad.

6.9. Zákazník není oprávněn bezdůvodně převzetí Zboží odmítnout. Stane-li se tak, je HYDRAULIKSERVIS oprávněn uskladnit Zboží na náklady Zákazníka, který je povinen veškeré náklady s tímto spojené uhradit HYDRAULIKSERVIS bezodkladně poté co k tomu bude ze strany HYDRAULIKSERVIS vyzván a současně je povinen dodatečně Zboží převzít. Nepřevezme-li Zákazník Zboží ani po dodatečně určené době ze strany HYDRAULIKSERVIS, je HYDRAULIKSERVIS oprávněn od Smlouvy odstoupit a Zákazník je povinen nést veškeré náklady spojené s dodáním, uskladnění a odmítnutím převzetí Zboží a tyto uhradit s tím, že HYDRAULIKSERVIS má dále právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 15% ceny objednávky jako manipulačního poplatku za zmařené uzavření Smlouvy, a to na základě výzvy HYDRAULIKSERVIS k její úhradě dle údajů uvedených v této výzvě.

6.10. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Zákazníka převzetím zboží. Za převzetí zboží a tudíž čas plnění HYDRAULIKSERVIS se považuje i předání zboží dopravci a při osobním převzetí zboží předání zboží Zákazníkovi. V ostatním se nebezpečí škody na Zboží řídí ustanovením § 2121 až 2125 Občanského zákoníku.

6.11. Zákazník potvrzuje převzetí zboží na dodacím listě při užití dopravy prostřednictvím přepravce nebo na předávacím protokolu při osobním odběru. Potvrzení převzetí zboží potvrdí Zákazník připojením vlastnoručního podpisu tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení, pracovní pozici, a otisk razítka firmy Zákazníka, má-li jej k dispozici. Zákazník je povinen zajistit v místě určení, že zboží převezme k tomu oprávněná osoba.

6.12. Zákazník je povinný předané zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě sdělit HYDRAULIKSERVIS uvedením na dodacím listu nebo předávacím protokolu o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat zjevné vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu a Zákazník toto při převzetí zboží neuvede, nebude brán na jeho pozdější vytknutí těchto vad zřetel.

6.13. HYDRAULIKSERVIS sjednává výhradu vlastnictví ke zboží, když zboží dodané Zákazníkovi zůstává ve vlastnictví HYDRAULIKSERVIS až do úplného zaplacení kupní ceny.

6.14. Zákazník není oprávněn do doby úhrady kupní ceny zboží a ostatních nákladů souvisejících s Objednávkou a Smlouvou HYDRAULIKSERVIS, zboží zcizit, zastavit nebo s ním jinak nakládat, a to ani z jeho částmi, či jeho spojením s další věcí.


VII. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 Občanského zákoníku.

7.2. HYDRAULIKSERVIS odpovídá za to, že zboží nemá ve chvíli převzetí Zákazníkem vady. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu s vadou, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Práva z vady je Zákazník povinen uplatnit bezodkladně po jejím zjištění u HYDRAULIKSERVIS, a to v jeho sídle, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v provozovně, která bude k tomuto účelu na Portálu označena. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy HYDRAULIKSERVIS obdržel od Zákazníka reklamované zboží. Pro řádné uplatnění práv z vadného plnění je nutné dodat i příslušný doklad o koupi zboží, jímž je daňový doklad.

7.4. Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu HYDRAULIKSERVIS v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může Zákazník práva z nich uplatnit.

7.5. HYDRAULIKSERVIS nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na zboží na základě nebo v souvislosti s vadným jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.


VIII. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití a dostupnost Portálu, další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Portál (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat Portál výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící Portál.

8.2. Přístup a užití Portálu ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

8.3. Zákazník není oprávněn při užívání Portálu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu. Portál je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků HYDRAULIKSERVIS, a který je v souladu s jeho určením.

8.4. Zákazník užívá Portál na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie zboží na Portálu jsou pouze ilustrativní a vyobrazení zboží nemusí odpovídat skutečnosti, s čímž výslovně vyslovuje svůj souhlas.

8.5. HYDRAULIKSERVIS neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající Portál, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

8.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém Portálu jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí HYDRAULIKSERVIS, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. HYDRAULIKSERVIS se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na Portálu je nezávadný.

8.7. HYDRAULIKSERVIS si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k Portálu.


IX. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

9.1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno a příjmení, obchodní firma, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dalších (dále jen „Osobní údaje“).

9.2. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů HYDRAULIKSERVIS, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Zákazníka také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

9.3. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při Objednávce provedené z Portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat HYDRAULIKSERVIS o změně ve svých Osobních údajích.

9.4. Zpracováním osobních údajů Zákazníka může HYDRAULIKSERVIS pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.5. Zákazník bere na vědomí, že Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Zákazník může v případě pochybností o zpracování jeho Osobních údajů v souladu se zákonem, požádat HYDRAULIKSERVIS nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby HYDRAULIKSERVIS nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.7. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu HYDRAULIKSERVIS povinen tuto informaci předat. HYDRAULIKSERVIS má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.8. Zákazník v souvislosti s poskytnutím Osobních údajů výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se Zbožím, službami nebo podnikem HYDRAULIKSERVIS na kontaktní adresy (jak elektronické, tak poštovní) Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení HYDRAULIKSERVIS


X. Doručování a převzetí

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na kontaktní adresy uvedené v Objednávce.

10.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za doručenou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem nebo vrácením zásilky z důvodů na adrese neznámého adresáta.

10.3. Kontaktní údaje HYDRAULIKSERVIS:

Kontaktní adresa: Za Pilou 114, 783 14 Bohuňovice

Česká republika

Internetový portál/ e-shop: www.hs1.cz
Zákaznická telefonická linka: + 420 763 539 036

Zákaznická emailová adresa: eshop@hydraulikservis1.cz


XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah související s užitím Portálu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vždy řídí právním řádem České republiky. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a HYDRAULIKSERVIS je k řešení věci vždy příslušný obecný soud HYDRAULIKSERVIS s čím Zákazník odesláním Objednávky vyslovuje svůj výslovný souhlas.

11.2. HYDRAULIKSERVIS je oprávněna k činnosti podle těchto VOP na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení.

11.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

11.4. HYDRAULIKSERVIS je oprávněn kdykoli svou činnost ukončit a o tomto svém kroku neinformovat žádné strany Smluv, přičemž Zákazníkovi nevzniká žádný nárok na trvání poskytnutí služby ze strany HYDRAULIKSERVIS.Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1.10.2020