Obchodní podmínky servisu společnosti HYDRAULIKSERVIS I s.r.o.


1. Základní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky servisu („OPS“) se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“) vztahují na závazek vzniklý na základě servisní smlouvy uzavřené se společností HYDRAULIKSERVIS I s.r.o., IČO: 25374958, sp. zn. C 16569 vedená krajským soudem v Ostravě („HS1“).  
1.2 Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je HS1 oprávněn OPS v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být zákazníkovi oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPS může HS1 servisní smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 9.2 OPP.


2. Pojmy

2.1 HS1 je právnická osoba poskytující servis na movité věci.
2.2 Zákazník je právnická nebo fyzická osoba, která vlastní nebo má v nájmu movité věci, které jsou předmětem pozáručního servisu.
2.3 Movitá věc („zařízení“) je pracovní stroj, včetně výměnných pracovních nářadí, příslušenství, eventuálně spotřebního materiálu a náhradních provozních náplní.
2.4 Cena za servisní činnosti a náhradní díly použité při servisní činnosti („cena za servisní činnosti“) je cena, kterou HS1 vyúčtuje zákazníkovi za provedené činnosti a náklady dle aktuálního ceníku a za podmínek dále stanovených.
2.5 Servisní smlouva se uzavírá písemně mezi HS1 a zákazníkem a tyto obchodní podmínky servisu jsou její nedílnou součástí, s čímž smluvní strany vyslovují svůj souhlas potvrzený podpisy oprávněných zástupců. Uzavřenou servisní smlouvou je i zakázkový list nebo pracovní výkaz potvrzený druhou stranou, není-li mezi HS1 a zákazníkem dohodnuto jinak.


3. Práva a povinnosti HS1

3.1 HS1 bude provádět servisní činnost svým jménem, na vlastní účet a na své nebezpečí. HS1 může pověřit prováděním servisní činnosti třetí osobu.
3.2 Bude-li servis prováděn mimo provozovnu HS1, uvědomí HS1 zákazníka o příjezdu svých pracovníků včas formou a způsobem dle těchto OPS minimálně 1 pracovní den před prováděním servisních činností.
3.3 HS1 splní svou povinnost provést servisní činnosti jejich řádným ukončením a protokolárním předáním zařízení zákazníkovi. Za okamžik předání zařízení je považováno odzkoušení zařízení zákazníkem a podpis pracovního výkazu. Odmítne-li zákazník pracovní výkaz podepsat nebo zařízení odzkoušet, podepíše jej či zařízení odzkouší pouze HS1 za přítomnosti nejméně dvou svědků, jejichž identita bude uvedena na pracovním výkazu.
3.4 Je-li z důvodu provádění rozsáhlejší opravy nutné déle trvající odstavení části zařízení mimo provoz, budou se strany průběžně informovat o postupu opravy. Zákazník je povinen umožnit HS1 přístup k zařízení a poskytnout bezplatně potřebnou energii pro osvětlení a provoz pracovních přístrojů a svařovacích agregátů.


4. Práva a povinnosti zákazníka

4.1 Zákazník je povinen provádět denní kontroly zařízení a údržbu dle Návodu na obsluhu a údržbu stroje a provádět kontrolu a doplňování mazadel, olejů a chladicích médií. Veškeré úkony je povinen zaznamenávat do provozního deníku zařízení. Pokud zákazník tyto činnosti nebude řádně provádět, odpovídá v plném rozsahu za poškození zařízení.
4.2 Zákazník je povinen dodržovat předpisy vydané k údržbě a obsluze zařízení s tím, že obsluha a denní údržba budou prováděny odborně vyškolenými zaměstnanci zákazníka v souladu s těmito OPS.  
4.3 Zákazník se zavazuje, že zpřístupní HS1 a jeho zaměstnancům servisované zařízení na místě a ve lhůtě určené v servisní smlouvě nebo HS1. Nestane-li se tak, je povinen uhradit náklady vzniklé HS1 a veškeré další škody.
4.4 Zákazník se zavazuje, že v případě poruchy na zařízení zajistí jeho okamžité odstavení až do příjezdu zástupců HS1. Současně s odstávkou zařízení zákazník písemně nahlásí HS1 vznik poruchy.
4.5 Zjistí-li zákazník, že mu z činnosti HS1 nebo používáním výrobků HS1 hrozí, resp. vzniká škoda, za kterou HS1 odpovídá, je zákazník povinen bez prodlení učinit s přihlédnutím k okolnostem případu veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Zákazník je povinen informovat HS1 o hrozící nebo vznikající škodě, jakož i o přijatých opatřeních. V případě nesplnění těchto povinností nenese HS1 odpovědnost za škodu, která takto vznikla nebo se zvýšila v důsledku nečinnosti zákazníka.


5. Cena a platební podmínky

5.1 Ceny za servisní činnosti se řídí aktuálními ceníky HS1 platnými v okamžiku zahájení provádění servisní činnosti, není-li mezi HS1 a zákazníkem dohodnuto jinak. Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude připočítána ve výši stanovené platnými právními předpisy. Cena za servisní činnosti bude před zahájením servisní činnosti stanovena nezávazným cenovým odhadem ze strany HS1, který bude založen na tvrzeném důvodu servisu ze strany zákazníka.
5.2 Všechny vedlejší náklady, např. nakládání, dopravu, skladování, zajištění montérů, náklady na financování, pokud není dohodnuto jinak, nese zákazník.
5.3 Cena za servisní činnosti dle servisní smlouvy bude hrazena na základě faktury vystavené HS1 a doručené zákazníkovi po řádném předání a převzetí servisovaného zařízení nebo jeho části. Podkladem k vystavení faktury je pracovní výkaz  který je přílohou faktury. HS1 je oprávněn před zahájením servisních činností požadovat složení zálohy na cenu za servisní činnosti až do výše 100% odhadované ceny za servisní činnosti.
5.4 Faktury jsou splatné 14 dnů od dne jejich vydání. Platby ceny servisních činností se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem v měně servisní smlouvy. Termín splatnosti je dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Místem plnění pro peněžité závazky HS1 je ve smyslu § 1955 odst. 1 OZ banka, u níž má HS1 zřízený účet, jehož číslo je uvedeno na faktuře. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.
5.5 Zákazník je povinen zařízení po ukončení servisní zakázky převzít za podmínek dle těchto OPS a zaplatit dohodnutou cenu za provedení servisních činností.
5.6 Zákazník není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za HS1 proti nesplatné pohledávce HS1 za zákazníkem a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti ze servisní smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu HS1.


6. Servisní činnosti a předání servisovaného zařízení

6.1 HS1 provádí servisní činnosti jako činnosti pozáruční. Na pozáruční práce se vztahují tyto OPS a jednotlivá ujednání servisní smlouvy.
6.2 Předání servisovaného zařízení se uskuteční v provozovně HS1 nebo samosprávné obce, v nichž se nachází sídlo zákazníka, pokud se HS1 a zákazník nedohodnou jinak. Potvrzení o převzetí se provádí na zakázkovém listě nebo na pracovním výkazu. Přechod nebezpečí škody na servisovaném zařízení přechází na zákazníka momentem jeho předání, tj. převzetím v místě plnění nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě. HS1 má právo určit způsob dopravy s tím, že nenese odpovědnost za volbu cesty dopravcem, volbu dopravního prostředku, ztráty, poškození atd. během přepravy.
6.3 V případě okolností vylučujících odpovědnost, které znemožní nebo podstatně omezí termín plnění, je HS1 oprávněn po dobu existence překážky plnění částečně omezit nebo od servisní smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, aniž by zákazníkovi vznikl nárok na náhradu škody.
6.4 Zákazník nemůže bezdůvodně odmítnout převzetí servisovaného zařízení. Stane-li se tak, je v prodlení.


7. Výhrada vlastnictví

7.1 Vlastníkem všech dodaných náhradních dílů zůstává do doby úplného zaplacení ceny za servisní činnosti HS1 a vlastnické právo na zákazníka přechází až v okamžiku připsání celé fakturované částky na účet HS1.
7.2 Pokud zákazník nezaplatil dodané náhradní díly, které jsou ve vlastnictví HS1, může servisované zařízení prodat pouze s předchozím písemným souhlasem HS1.  


8. Prodlení, porušení smlouvy, sankce

8.1 Dostane-li se zákazník do prodlení s plněním svých dluhů nebo poruší-li své povinnosti ze smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek jiným způsobem nebo zastaví-li své platby, stávají se v takovém případě splatnými všechny jeho peněžité dluhy.
8.2 Prodlení zákazníka s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky HS1 za zákazníkem opravňuje HS1 k zastavení dalšího plnění jakékoliv vzájemné smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění servisní smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku HS1.
8.3 V případě prodlení zákazníka s úhradou ceny za služby a jiných faktur HS1, např. za výpůjčku části zařízení, je zákazník povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši REPO sazby k aktuálnímu průměru v měsíci plnění z neuhrazené částky za každý den prodlení, a to včetně úroků z úroků ve smyslu § 1806 OZ. ZCZ je vedle úroku z prodlení oprávněn v plném rozsahu uplatnit i náhradu škody.


9. Doba platnosti servisní smlouvy

9.1 Servisní smlouva se sjednává na dobu určitou nebo na vykonání jednotlivé činnosti.
9.2 Servisní smlouva může být jednou ze smluvních stran písemně ukončena výpovědí ve lhůtě jednoho měsíce do doručení výpovědi, a to bez udání důvodu. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je zákazník oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPS dle článku 1.2 OPS s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.  
9.3 Jestliže zákazník poruší některé ze základních ustanovení servisní smlouvy a porušení povinností zákazníka může být napraveno a zákazník tak neučiní ani po obdržení výzvy k nápravě, pak je HS1 oprávněn vypovědět servisní smlouvu doručením písemného oznámení zákazníkovi. Nemůže-li být porušení povinností dle názoru HS1 napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení povinností, je HS1 oprávněn vypovědět servisní smlouvu s okamžitou účinností. Okamžitá výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení zákazníkovi. V případě prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého dluhu není HS1 povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit servisní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení.
9.4 Veškeré povinnosti vyplývající z uzavřené servisní smlouvy musí být vypořádány v den ukončení platnosti smlouvy.


10. Záruka

HS1 poskytuje na provedené služby a použité předměty záruku, která počíná plynout od protokolárního převzetí servisovaného zařízení zákazníkem. Pokud se v záruční lhůtě vyskytne u servisovaného zařízení vada na použitém předmětu nebo vyplývající z provedených činností, provede HS1 odstranění vady bez zbytečného odkladu. Záruka v délce 6 měsíců se poskytuje na nové nebo továrně renovované náhradní díly, které byly použity při provádění díla. Na kvalitu provedení pracovních úkonů souvisejících s prováděním díla poskytuje HS1 záruku v délce 3 měsíců.
10.1 Na opotřebené předměty a díly podléhající silnému opotřebení se záruka nevztahuje.
10.2 Během záruční lhůty není zákazník oprávněn provádět servis zařízení sám nebo jej nechat provádět třetími osobami, jinak záruka zaniká. Totéž platí, pokud zařízení není užíváno odborně a za běžných provozních podmínek a při respektování všech provozních předpisů nebo zvláštních pokynů HS1 nebo pokud škoda mohla být způsobena zákazníkem z jiných důvodů nebo vznikla při nehodě.
10.3 Odpovědnost HS1 je omezena termíny a podmínkami servisní smlouvy a platnými obecně závaznými právními předpisy. HS1 a zákazník podpisem servisní smlouvy potvrzují, že s výjimkou škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují odpovědnost HS1 za škodu ve smyslu § 2898 OZ, včetně škody způsobené vadou služeb a výrobků.
10.4 Zákazník je povinen servisované zařízení neprodleně přezkoušet a případné nedostatky písemně sdělit v rámci lhůty pro jejich vyloučení v délce 8 dnů, skryté vady sdělí neprodleně po jejich zjištění.


11. Ochrana osobních údajů

11.1 V rozsahu, v jakém je to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů poskytnutých správci – HS1 pro účel stanovený níže. Tento souhlas zákazník uděluje pro všechny údaje poskytnuté HS1
po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zákazník prohlašuje, že si je vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  
11.2 Osobní údaje o zákazníkovi jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je zákazník poskytl v souvislosti (a) se žádostí o smluvní či jiný závazek, (b) s jakýmkoliv smluvním či jiným závazkem uzavřeným mezi ním a HS1, nebo (c) které HS1 shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci souhlasu zákazníka, (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana důležitých zájmů zákazníka, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv HS1 nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy zákazníka za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy.  
11.3 Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak.  
Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že zákazník – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby HS1 zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.


12. Závěrečná ustanovení

12.1 Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle servisní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v servisní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná servisní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem, (iii) potvrzeným telefaxem nebo (iv) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v servisní smlouvě.
12.2 Všechny vztahy těmito OPS neupravené se řídí servisní smlouvou uzavřenou mezi HS1 a zákazníkem a ustanoveními OZ v platném znění.
12.3 Na závazek mezi HS1 a zákazníkem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1765-1766 OZ.
12.4 HS1 a zákazník podpisem servisní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPS a zavazují se, že se jimi budou řídit.
12.5 Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi HS1 a zákazníkem platí právo České republiky.
12.6 Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti se servisní smlouvou nebo těmito OPS, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla HS1 ke dni podání žaloby.
12.7 Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPS z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPS. HS1 je oprávněn kdykoliv tyto OPS změnit.